Trond Dyvik

Trond Dyvik har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 1986. Han var ansatt i Justisdepartementet fram til 1990. I perioden 1990 til 2000 arbeidet han i påtalemyndigheten ved Follo politidistrikt, fra 1997 i stillingen som sjef for retts- og påtaleenheten og politimesterens faste stedfortreder.

Han hadde permisjon for å være dommerfullmektig ved Tana og Varanger herredsrett I perioden 1995-1997 og herredsrettsdommer høsten 1999.

Etter tiden i Follo politidistrikt var han ett år statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, før han høsten 2001 etablerte advokatpraksis i det kontorfellesskapet som da ble hetende Skar, Dyvik, Clemetsen & Jamissen, senere Skar advokater.

Advokat Trond Dyvik har en variert praksis med bistand til enkeltpersoner, foretak og offentlige instanser, herunder en rekke oppdrag som bostyrer i konkursbo. Fra 2002 har han vært fast forsvarer ved Follo tingrett og Borgarting lagmannsrett, noe som etter hvert har medført et stort innslag av straffesaker.